Hot Spots destinacije

Primošten – biser turizma Šibensko-kninske županije[:en]Primošten – a pearl of tourism of Šibenik-knin county

[:HR] 

Kultura u lozju sačuvana

Oko tri tisuće stanovnika Primoštena, grada koji se smjestio između Šibenika i Trogira, slobodno može reći kako žive u mjestu koje je premošteno. Naime, tijekom turske invazije 1564. godine otočić na kojem se nalazi Primošten bio je zaštićen zidovima i kulama, te s kopnom povezan pomičnim mostom. Kada su se turski osvajači povukli, most je zamijenjen nasipom, a to malo naselje nazvano je Primošten, od riječi primostiti. U tom kraju postoje tragovi i veoma rane ilirske, grčke i hrvatske naseljenosti.

Primoštenci su poznati kako vrsni poljoprivrednici. Uz stočarstvo, uzgoj vinove loze bio im je glavni izvor prihoda. Sklad tih redova loze, okruženih kamenim zidovima, već je uvršten u popis hrvatske baštine, a radi se i na uvrštenju na popis UNESCO-a. Tek u novije doba na scenu stupa turizam kao glavna privredna grana.

Da Primošten, osim apartmanskih smještaja, pazi i na samo uređenje mjesta, dokaz je i osvajanje prestižne nagrade Zlatni cvijet Europe 2007. godine za hortikulturno i urbano uređenje. Spoj prelijepih plaža Raduča i Mala Raduča, te brojnih ljetnih manifestacija, od kojih je najpoznatija urnebesna utrka magaraca, dovoljna su vam pozivnica za posjetu.

Prisjećanje na kulturu naših starih, omogućiti će vam članovi KUD sv. Juraj kroz glazbenu, dramsku, folklornu i literarnu sekciju; dok je za uživanje u prirodnim bogatstvima primoštenskog kraja zadužena Udruga vinogradara, vinara i maslinara, koja se bavi organizacijom Mediteranskog etno-festivala te očuvanjem autohtonih poljoprivrednih proizvoda.

Okvir: gospa od Loreta – zaštitnica Primoštena

Sve je počelo davne 1835. godine kada je Marko Prgin sanjao sliku Gospe s malim Isusom, te nije imao mira sve dok nije posudio braceru, skupio ljude i zaputio se na drugu obalu Jadrana – u Loreto. Tamo je našao i kupio Gospinu sliku koju je sanjao – sliku u drvu Marije Bogorodice s malim Djetetom Isusom u njenim rukama, a sa strane kleče dva sveca: s desne sv. Rok, a s lijeve Nicolo di Barri. Kako je slika bila naslikana tamnim bojama, brojni su Primoštenci davali svoj obiteljski nakit kako bi se napravio zlatni i srebrni okvir na slici, koja i danas služi kao zaštita grada i samih mještana.

Turistička zajednica općine Primošten

Trg Biskupa Amerića
22202 Primošten
Tel: 022/571-111

Foto: Arhiv TZ općine Primošten[:en][nivo effect=”fade” directionNav=”button” controlNav=”true” width=”720px” height=”360px”]
[image caption=”Primošten”]http://hotspots.net.hr/wp-content/uploads/2012/04/Primosten.jpg[/image]
[image caption=”Primošten”]http://hotspots.net.hr/wp-content/uploads/2012/04/Primosten_3.jpg[/image]
[image]http://hotspots.net.hr/wp-content/uploads/2012/04/Primosten_2.jpg[/image]
[/nivo]

Culture preserved in the vineyards

Around three thousand people of Primošten, a city situated between Šibenik and Trogir, can fairly say that they live in a place that is bridged. Namely, during the Turkish invasion in the 1564, the island where Primošten is located was protected by walls and towers and connected with the mainland by a moving bridge. When the Turkish invaders retreated, the bridge was replaced by an embankment, and this little town was named Primošten, a name derived from Croatian word premostiti (to bridge). In this area there are traces of very early Illyrian, Greek and Croatian population.

The residents of Primošten are known to be excellent farmers. In addition to farming, cultivation of vineyards was their main source of income. The harmony of the vine rows, surrounded by stone walls, has already been included in the list of Croatian cultural heritage, and will hopefully be recognized by UNESCO as well. Just in more recent times tourism entered the scene as the main industry.

The proof that, except for apartment accomodation, Primošten takes into account the town arrangement, is winning the prestigious Golden Flower of Europe award in 2007, for horticultural and urban arrangement. The combination of beautiful beaches (Raduča and Mala Raduča) and numerous summer events, such as the hilarious donkey race, is invitation enough.

The members of Cultural Artistic Society of St. George will provide remembering the culture of our ancestors through music, drama, folklore and literary section, while Wine Producers and Olive Growers Association deals with organization of the Mediterranean ethno-festival, and with preservation of indigenous agricultural products.

Our Lady of Loreto – the protector of Primošten

It all started back in 1835 when Marko Prgin dreamed image of Our Lady with baby Jesus, and he had no peace until he borrowed a bracera, gathered people and went to the other shore of the Adriatic – to Loreto. There he found and bought a picture of Our Lady which he dreamed of – a picture in the wood of Virgin Mary with a baby Jesus in her hands, surrounded by two saints that kneel on the side – St. Rok on the right, and on the left St. Nicolo from Bari. As it was painted in dark colors, numerous Primošten families gave their jewelry to make gold and silver frame on the picture that even today serves as a protection of the town and of the locals themselves.

Tourist board Primošten

Trg Biskupa Amerića
22202 Primošten
Tel: 022/571-111
[styled_link link=”http://www.tz-primosten.hr” variation=”slategrey”]www.tz-primosten.hr[/styled_link]

Foto: Arhiv TZ općine Primošten[:]

shares