Aktivni odmor

Bike & hike interactive trails – upoznajte Požeško slavonsku županiju biciklom i planinarenjem![:en]Bike & hike interactive trails – meet Požega-Slavonija County by cycling and hiking!

[:HR]Da Požeško – slavonska županija ne temelji svoj potencijal samo na blagu eno i gastro škrinjice te nedirnutoj ljepoti prirodne zlatno zelene ravnice –  svjedoče novi trendovi i aktivnosti koje se poduzimaju ka unapređenju ponude.

Cikloturizam kao turistički adut!
Poznata već po vinskim cestama te gastro blagu slavonske korpe, Požeško –slavonska županija kreće u realizaciju još jednog ključnog projekta za unapređenje turističke ponude – Cikloturizam. Ovim projektom se unapređuje aktivni turizam na području Požeško slavonske županije, omogućuje se svim zainteresiranim posjetiteljima dodatno upoznati bajkovitu topografiju raskošnih slavonskih šuma, čistih staza i brdskih uspona  kroz biciklističke ture, bilo da ste rekreativac ili profesionalni sportaš.

Biciklist

Teren Požeško – slavonske županije pruža priliku upoznati najzanimljivije predjele netaknute prirode kroz biciklizam koji se nadopunjuje i kombinira s ostalom turističkom ponudom, kao što je upoznavanje s seoskim domaćinstvima, vinskim cestama i razgledom okolice posebice impresivnih vinogradarskih staza.

SLIKA 3 TZ PSª

SAZNAJTE SVE O PROJEKTU Bike & hike interactive trails

Turistička zajednica Požeško-slavonske županije u 2014.godini provela je projekt Bike & hike interactive trails. Realizacijom projekta  locirane su biciklističke i planinarske staze, izrađen je  gpx oblik zapisa samih staza, obavljen je prijenos u digitalne medije i njihovo označavanje na interaktivnoj karti na web stranici http://karta.tzzps.hr/,  u mobilnoj aplikaciji Panonia Tour, te u tiskanom obliku (tiskane karte dosupne su i na http://www.tzzps.hr/multimedija ).

Uslikajte QR kod i preuzmite aplikaciju Panonia Tour, te uživajte u razgledu Požeško-slavonske županije 

devices2 QR
Cijela suradnja je zajednički osmišljena i realizirana zajedno sa biciklističkim klubovima i planinarskim društvima s područja županije, te Hrvatskim planinarskim savezom koji su izradili gpx formate biciklističkih i planinarskih staza. Ponuda je tako udružila i povezala sve ključne aktere gdje je TZ Požeško-slavonske županije osmislila izvrstan proizvod za dodanu vrijednost ponude same županije. A da bi se posjetitelji lakše snalazili, sve  staze  povezuju turističku ponudu područja kojom prolaze.

Jankovacko jezero

Atraktivne biciklističke i planinarske staze – sve na jednom mjestu!
Skinite aplikaciju ili preuzmite tiskane karte u uredu TZ Požeško slavonske, i zaputite se stazama zdravog i ugodnog življenja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ukupno je dosad locirano 37 biciklističkih i 62 planinarske staze , te donosimo popis područja na kojima se možete u miru voziti ili planinariti ovisno o želji. Od sada imate sve na jednom mjestu:

Biciklističke:

  1. Područje Pakrac-Lipik 17 biciklističkih staza,
  2. Područje Požega- Pleternica 13 biciklističkih staza,
  3. Područje Velika-Kutjevo 7 biciklističkih staza.

Planinarske:

  1. Područje Pakrac-Lipik 23 planinarske staze,
  2. Područje Požega- Pleternica 10 planinarskih staza,
  3. Područje Velika-Kutjevo 29 planinarskih staza.

Posjetite interaktivnu kartu i saznajte kako smo povezali turističku ponudu i biciklističke te planinarske staze. Želite li obići znamenitosti županije, ili se udobno smjestiti u nekoj od naših smještajnih jedinica, posjetiti OPG proizvode, kušati rajska vina iz poznatih slavonskih vinarija, obići restorane ili uživati u ruralnom turizmu – sve možete vidjeti na jednom mjestu.

sijeno

Cikloturizam i seoski turizam – ključan dio strategije razvoja slavonskog turizma

S obzirom da je Strategijom razvoja turizma RH do 2020.g. na području Slavonije primarni proizvod između ostalih Cikloturizam i Ruralni/seoski turizam, u Požeško-slavonskoj županiji u zadnjih nekoliko godina zabilježen je povećani interes posjetitelja, turista za aktivnim odmorom kroz bavljenje sportskim aktivnosti, gdje prednjači biciklizam/cikloturizam.

Djeca na Jankovcu ispod slapa

Uz atraktivnost prirodnih resursa, JU Park prirode Papuk i pojedini biciklistički klubovi na području cijele županije, ulažu velike napore u uređenje i označavanje biciklističkih staza i ruta, te promoviranje i osvještavanje građana o mogućnostima i potencijalu za daljnji razvoj biciklizma i cikloturizma na području, gdje se održavaju nekoliko puta u godini utrke u brdskom biciklizmu i drugim kategorijama na nekoliko postojećih staza, s time da se radi o utrkama međunarodnog karaktera na kojima sudjeluju natjecatelji i iz inozemstva.

 Pogled na Papuk – carstvo djevičanske netaknute prirodePogled na Papuk

Posjetite našu web stranicu i informirajte se o interaktivnoj karti te saznajte sve o razvoju cikloturizma i biciklizma u našoj županiji uz pomoć suvremenih alata kojima će se svaki posjetitelj lakše snaći pri potrazi za kvalitetno provedenim vremenom u našoj županiji.

SLIKA 1 TZ PSª

Požeško – slavonska županija udaljena svega 2 sata vožnje od Zagreba nudi komplet bogatog sadržaja a aktivni turizam je samo jedan od naših atributa. Potencijali  ove bogate riznice gastronomskih i prirodnih blaga bivaju sve više prepoznati. Sve veći broj izletnika ucrtava našu županiju u svoju mapu odredišta a provjerite u našoj fotogaleriji  samo neke od mogućih razloga.
Dobro nam došli!

Turistička zajednica Požeško – slavonske županije
www.tzzps.hr

Požeška logo (1)

Sponzorirani članak 13.2.2015[:en]Bike & hike interactive trails – meet Požega-Slavonija County by cycling and hiking!

New trends and activities that are being created to improve tourist offer prove that Požega –Slavonija County‘s potential isn’t based only on wine and gastro treasure and the untouched beauty of golden-green plains.

Cyclotourism as a new tourist advantage!

Already known for its wine roads and gastro treasure of Slavonija’s basket, Požega-Slavonija County is starting another key project for improvement of tourist offer – cyclotourism. With this project active tourism in Požega-Slavonija County is being improved and all interested visitors will be able to meet fairy-tale topography of luxurious Slavonija’s forests, clean paths and hill ascends through cycling tours, whether you are recreational or professional athlete.

Biciklist

Požega-Slavonija County’s terrain offers you a meeting with interesting areas of untouched nature through cycling that is upgraded and combined with the rest of tourist offer, with getting familiar with rural households, wine roads and landscape sightseeing, especially the impressive wine yard roads.

SLIKA 3 TZ PSª

Get familiar with Bike & hike interactive trails project

Tourist board of Požega-Slavonija County carried out Bike & hike interactive trails project in 2014. By realization of this project cycling and hiking trails have been located, gpx form of roads has been created, they have been transferred to digital media and marked in interactive map on web page http://karta.tzzps.hr/, and in mobile application Panonia Tour as well as in printed from (printed maps are available on http://www.tzzps.hr/multimedija).

Take a photo of QR code and download application Panonia Tour, and enjoy sightseeing of Požega-Slavonija County.

devices2 QR

The entire cooperation is jointly created and realized  with cycling clubs and hiking societies from this county and Croatia Mountaineering Association that made gpx formats of cycling and hiking routes. In this way the offer has joined and linked all key participants, while the Tourist Board designed great product to enrich value of the offer of the whole county.

And for visitors to get around more easily, all the roads link tourist offer of the areas through which they pass.

Jankovacko jezero

Attractive cycling and hiking roads – all in one place!

Download application or take printed maps in Tourist Board office of Požega-Slavonija County, and set off along the roads of healthy and pleasant living.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

There have been 37 cycling and 62 hiking roads located so far, and we bring you the list of the areas where you can ride or hike in peace, depending on your preferences. From now on, everything is in one place:

Cycling:

1.Area Pakrac-Lipik 17 cycling roads,

2.Area  Požega- Pleternica 13 cycling roads,

3.Area Velika-Kutjevo 7 cycling roads.

Hiking:

1.Area Pakrac-Lipik 23 hiking roads,

2.Area Požega- Pleternica 10 hiking roads,

3.Area Velika-Kutjevo 29 hiking roads.

Visit the interactive map and find out how we linked tourist offer to cycling and hiking roads. If you wish to visit sights of the County, or to comfortably relax in some of our accommodation facilities, visit rural households, taste divine wines from famous Slavonija’s wineries, visit restaurants or enjoy rural tourism – you can see everything in one place.

sijeno

Cycling and rural tourism – key part of development strategy of Slavonjia’s tourism

With the Croatian Tourism Development Strategy to 2020, on Slavonija area primary product, among others, is Cyclo/Rural tourism. In Požega-Slavonija County in the last few years, there has been an increasing interest of visitors, tourist for active vacation through sports activities, with cycling as leading activity.

Djeca na Jankovcu ispod slapa

With attractiveness of natural resources, JU Nature Park Papuk and particular cycling clubs on the area of the whole County, are making great effort to arrange and mark cycling routes and roads, and to promote and make the citizens become aware of the possibilities and potential of further cycling and cyclotourism development on the area, where several times a year races in hill cycling and other categories are held, with participants from abroad.

A view of Papuk – empire of virgin untouched nature

Pogled na Papuk

Visit our website and become informed about interactive map and find out everything about development of cyclotourism and cycling in our county with the help of up-to-date tools that will enable every visitor to find out about quality time spent in our county more easily.

SLIKA 1 TZ PSª

Požega-Slavonija County is only 2 –hours-drive away from Zagreb and offers a package of rich contents, with active tourism only a part of our attributes. Potentials of this rich treasury of gastronomic and natural treasures are being all the more recognized. Increasing number of tourists is marking our county in their destinations maps. Visit our gallery to check only some of the possible reasons.

Welcome!

Tourist Board of Požega-Slavonija County

www.tzzps.hr

Požeška logo (1)

Sponzorirani članak 13.2.2015[:]

shares