Aktivni odmor

Sva raskoš i ljepote Dalmatinske zagore[:en]All the luxury and beauty of Dalmatian Zagora

[:HR]

PPS projekt – 4 destinacije iz splitskog zaleđa krenule u osvajanje turističkog tržišta

Gastronomija, cikloturizam i izvrsna enološka ponuda uz kombinaciju djevičanskih krajolika i čistog zraka – obilježja su Dalmatinske zagore. Nekad znan kao krševiti i vrletni kraj s prepoznatljivim gorštačkim štihom danas se polako, ali vrlo sigurno nameće kao jedan od iznimno atraktivnih atributa srednje Dalmacije.

pogled s tvrđave_1
Foto: Dalmatia Explorer,lokacija tvrđava Prozor, Vrlika

Ovaj nebrušeni dragulj srednje Dalmacije oduševljava svojim kulturnim nasljeđem, prirodnim blagom rijeka, špilja i planina, uz neodoljivu topografiju čistih vrletnih krajolika. Ova destinacija je nerazvikana čak i u hrvatskim okvirima, no ista skriva nemjerljiv potencijal za ovaj dio Dalmacije koja svoju raskošnu ponudu upravo pomoću Zagore može dodatno obogatiti sadržajima koji itekako nisu ovisni o moru i suncu kao ni sezonalnom turizmu.

Dinara_Biking_1
Foto: Dalmatia Explorer

Nevjerojatan turistički potencijal u zaleđu Splitsko – dalmatinske županije

Upravo iz navedenih razloga su tri grada i jedna općina Splitsko-dalmatinske županije – Sinj, Trilj, Vrlika i Dugopolje uz potporu Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije pod zajedničkim nazivom “Dalmatinska zagora – splitsko zaleđe”, postale jedna od PPS destinacija u pilot projektu Hrvatske turističke zajednice za posezonu 2014. godine.

vrlička nošnja muški_1Foto: Tz grada Vrlike

“Dalmatinska zagora – splitsko zaleđe”, odnosno Turistička zajednica grada Sinja, Turistička zajednica grada Trilja, Turistička zajednica grada Vrlika i Turistička zajednica općine Dugopolje predstavit će se prvenstveno kao atraktivne destinacije za aktivni odmor i cikloturizam te svojim gastronomskim i vinarskim potencijalom.

jezero_1
Foto: Dalmatia Explorer,lokacija Peručko jezero

Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije ulaže velike napore u turistički razvoj ove regije

Dalmatinska zagora zauzima 70 posto prostora Splitsko – dalmatinske županije, a čini samo 1 posto udjela u turističkom prometu. Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije već je odavna prepoznala turistički potencijal ove regije te intezivno radi na provedbi brojnih projekata: obnove i valorizacije tvrđava Splitsko – dalmatinske županije, uređivanja i postavljanja tematskih staza, rimskih cesta, eko – etno sela

Koji su glavni aduti ove regije

A mi ćemo u nastavku teksta otkriti koji su to aduti kojima Dalmatinska zagora planira osvojiti nešto šire ciljano tržište stranih i domaćih posjetitelja. I ne zaboravimo – budućnost pravog i kvalitetnog turizma ne čine samo luksuzne destinacije ili destinacije masovnih posjeta. Sjetimo se Antartike, Uskršnjih otoka, Stohenengea, čudesnih škotskih krajolika, ili nevjerojatno lijepe Karelije u Rusiji (za kojom su turisti iz cijelog svijeta jednostavno poludjeli.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: arhiv TZ Trilj, lokacija Grapske mlinice, Grab

Ni po čemu naša Zagora ne zaostaje po prirodnim ljepotama i bogatstvu kulturne baštine.

1_1
Foto: arhiv TZ Dugopolje

Potencijal regije za aktivni odmor i sportske aktivnosti je izrazito velik

Cetina adventure Photo Ilija Veselica_1
Foto: Ilija Veselica

Biciklizam

Završen projekt MedPaths koji se financirao sredstvima Europske  unije, a uključuje obilježavanje biciklističkih, planinarskih i  trekking staza uz rijeku Cetinu s ciljem poboljšanja turističke ponude toga kraja, postavljanje prometne signalizacije i malih vidikovaca. Sinj: 3 biciklističke i 2 trekking staze, ukupno 145 km Trilj: 1 vinska, 5 biciklističkih i 2 trekking staze, ukupno 126 km Vrlika: 3 biciklističke, 4 planinarske staze i 1 trekking staza, ukupno 131 km.


Foto: Dalmatia Explorer

Outdoor

Planinarenje, ATV – QUAD, slobodno penjanje, kanu safari, paragliding, jahanje (terapijsko i rekreativno), kajaking, jeep safari, trekking, flyfishing, lovni turizam, veslanje, padobranstvo.

Photo Ante Gašpar_1
Foto: Ante Gašpar

Vino i gastronomija

Od antike do danas Dalmatinska zagora je bila poznata po proizvodnji vina. Sunce, kvalitetna zemlja, ručno branje grožđa koje se još uvijek primjenjuje, odlike su kojima se ovi vinogradi s ponosom diče. Tematske staze prekrivene vinogradima vode vas do kušaonica autohtonih sorti vina: crljenak, pošip, maraština, debit, hrvaština.

Dalmatinska zagora je  pravi raj za gurmane, poznat po vrlo ukusnim i jedinstvenim jelima. Osim sinjskih arambaša, uvijek gostoljubivi stanovnici Zagore rado će ponuditi i razne delicije poput žaba, cetinske pastrve, vrličkih uštipaka i dugopoljskog pršuta.

Trilj_1
Foto: Arhiv Tz Trilj

Budućnost projekta i aktivnosti

Kako navedeni projekt traje tri godine, iz turističkih zajednica već se pripremaju za proljeće 2015. g. kada će se prezentirati manifestacije koje organiziraju u razdoblju predsezone. Ova promocija za destinaciju je ”prozor u svijet”  jer se inače navedene turističke zajednice nemaju priliku predstaviti se velikim emitivnim tržištima zbog ograničenih financijskih sredstava.

Foto Z 1

Kakvi  rezultati se očekuju?

Očekuje se veća vidljivost i promocija destinacije jer ista će biti posebno istaknuta na web portalu HTZ-a. Tijekom travnja i listopada bit će osigurane posebne prezentacije u Munchenu i Parizu za tour operatere i turističke agencije, a ugostit će se studijska putovanja turističkih agenata i novinara –  također u travnju i listopadu. Vjeruje se da će rezultat promocije biti veći broj upita i rezervacija.

A 1a
Ove godine Sinjska alka slavi 300. obljetnicu, Foto: Ante Gašpar

Tko je sve uključen u PPS projekt?

Smještajni kapaciteti (Hotel Alkar, Hotel Sv. Mihovil, Hotel Manda, Hotel Katarina, privatni smještaj, kuće za odmor)

Restorani

Obiteljska izletišta

Turističke agencije koje provode organizirane izlete na ovom području (Dalmatia bike tours, Dalmatia Explorer, Avanturist club, Split Outdoor Adventure)
www.dalmatiaexplorer.com
www.dalmatiabiketours.hr
www.avanturistclub.com
www.splitoutdooradventure.com

Muzeji, Galerije, Sportski aerodrom, Konjički klubovi

www.visitsinj.com
www.tz-trilj.hr
www.visitdugopolje.com
www.visitvrlika.com

Sponzorirani članak
Foto: Dalmatia Explorer, Ilija Veselica, Ante Gašpar, arhiva turističkih zajednica grada Sinja, Trilja, Vrlike i Dugopolja

logotipi-zagora1[:en]PPS project  – 4 destinations from Split’s hinterland set out to conquer the market

Gastronomy, cyclotourism and exquisite wine offer combined with virgin landscapes and clean air – these are the features of Dalmatian Zagora. This area used be known as rocky, karst region with characteristic highlander touch, but it has become prominent as one of attractive attributes of Central Dalmatia.

pogled s tvrđave_1
Foto: Dalmatia Explorer,lokacija tvrđava Prozor, Vrlika

This rough diamante of Central Dalmatia delights with its cultural heritage, natural beauties of rivers, caves and mountains, with irresistible topography of pure karst landscapes. This destination is famous not even in Croatia, but it hides immeasurable potential for this part of Dalmatia that, with the help of Zagora, can enrich its luxurious offer with contents that are not dependant of the sea and the sun or seasonal tourism.

Incredible tourist potential in the hinterland of Split-Dalmatia County

Right because of the reasons stated above, three towns one municipality of Split-Dalmatia County  – Sinj, Trilj, Vrlika and Dugopolje have become, under a joint name of “Dalmatian Zagora – Split’s Hinterland”, one of PPS destinations in pilot project of Croatian Tourist Board for postseason 2014, with the help of Split-Dalmatia Tourist Board.

Dinara_Biking_1
Foto: Dalmatia Explorer

Dalmatian Zagora-Split’s Hinterland”, i.e. Sinj Tourist Board, Trilj Tourist Board, Vrlika Tourist Board and Dugopolje Tourist Board will present themselves primarily as attractive destinations for active vacation and cyclotourism, together with their gastro and winemaking  potential.

Tourist Board of Split-Dalmatia County is making great effort in developing tourist potential of this region

Dalmatian Zagora is stretched on 70% of Split-Dalmatian County’s area, and makes only 1% share in tourist trade. Tourist Board of Split-Dalmatian County recognized tourist potential of this region long ago and works intensively on implementation of numerous projects: restoration and valorisation of Split-Dalmatian’s fortifications, arranging and opening of theme roads, Roman roads, eco-ethno villages…

 vrlička nošnja muški_1Foto: Tz grada Vrlike

What are the main advantages of this region

In the following text we will discover main advantages with which Dalmatian Zagora is planning to conquer bigger target market of foreign and domestic visitors. Let’s not forget – the future of real and quality tourism is not only about luxurious destinations or destinations of mass visits. Remember Antarctica, Easter Islands, Stonehenge, miraculous Scottish landscapes, or incredibly beautiful Karelia in Russia (about which tourists have gone completely mad).

There are no natural beauties or cultural heritage that are less beautiful in our Zagora.

Potential of the region for active vacation and sports activities is exceptionally great.

jezero_1
Foto: Dalmatia Explorer,lokacija Peručko jezero

Cycling

Completed project MedPaths that was financed by the European Union, and includes marking of cycling, hiking and trekking roads along the river Cetina in order to improve tourist offer of this region, setting-up traffic signalization and small viewpoints, Sinj: 3 cycling roads and 2 trekking roads, total length 145 km; Trilj: 1 wine road, 5 cycling and 2 trekking roads, total length 126 km; Vrlika:  cycling, 4 hiking and 1 trekking road, total length 131 km. 

Outdoor

Hiking, ATV-QUAD, free climbing, canoe safari, paragliding, horse riding (therapeutical and recreational), kayaking, jeep safari, trekking, fly-fishing, hunting tourism, rowing, skydiving.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: arhiv TZ Trilj, lokacija Grapske mlinice, Grab

Wine and gastronomy

From ancient times till today Dalmatian Zagora has been famous for its wine production. The sun, quality land, manual grape picking that is still present, are qualities with which these wine yards are reasonably proud off. Theme roads covered with wine yards lead you to tasting rooms of autochthonous wine varieties:  crljenak, pošip, maraština, debit, hrvaština.

Cetina adventure Photo Ilija Veselica_1

Dalmatian Zagora is a real heaven for gurmets, famous for its very delicious and unique dishes. Apart from Sinj’s arambašići, always hospitable hosts of Zagora will gladly offer you various delicacies like frogs, trout from the river Cetina, Vrlika’s fritters and prosciutto from Dugopolje.

Photo Ante Gašpar_1
Foto: Ante Gašpar

The future of the project and activities

The project has lasted for three years now and tourist boards are getting ready for spring 2015, when they will present manifestations that are organized in preseason. This promotion is a “window into the world” for the destination, because all already mentioned tourist boards don’t have any other opportunity to present themselves on bigger market due to limited financial resources.


Foto: Dalmatia Explorer

Outdoor

Planinarenje, ATV – QUAD, slobodno penjanje, kanu safari, paragliding, jahanje (terapijsko i rekreativno), kajaking, jeep safari, trekking, flyfishing, lovni turizam, veslanje, padobranstvo.

What are the expected results?

Bigger visibility and promotion of the destination is expected because it will be particularly highlighted on HTZ portal. During April and October there will be presentations in Munich and Paris for tour operators and tourist agencies, and study tours of tourist agents and journalists will be hosted – also in April and October. It is believed that the result of promotion will be greater number of inquiries and bookings.

Who is involved in PPS project?

Accommodation facilities (Hotel Alkar, Hotel Sv. Mihovil, Hotel Manda, Hotel Katarina, private accommodation, vacation houses)

Restaurants

Family resorts

Tourist agencies that organize excursions in this area (Dalmatia bike tours, Dalmatia Explorer, Avanturist club, Split Outdoor Adventure)
www.dalmatiaexplorer.com
www.dalmatiabiketours.hr
www.avanturistclub.com
www.splitoutdooradventure.com

Muzeji, Galerije, Sportski aerodrom, Konjički klubovi

www.visitsinj.com
www.tz-trilj.hr
www.visitdugopolje.com
www.visitvrlika.com

Sponzorirani članak
Foto: Dalmatia Explorer, Ilija Veselica, Ante Gašpar, arhiva turističkih zajednica grada Sinja, Trilja, Vrlike i Dugopolja

logotipi-zagora1[:]