Aktivni odmor

Srednja Dalmacija postaje najpoželjnija destinacija cikloturizma![:en]Central Dalmatia is becoming the most desirable destination of cyclotourism!

[:HR]SA 1500 KILOMETARA UREĐENIH BICIKLISTIČKIH STAZA DO KRAJA GODINE, SREDNJA DALMACIJA ZA PETAMA ISTRI 

Izvrsna vijest za sve turiste i domaće zaljubljenike u biciklizam, te sve ostale koji se bave ili namjeravaju baviti turizmom u Dalmatinskoj Zagori.

gradski izazov sinj

Kad je riječ o aktivnostima u svrhu jačanja turističke ponude i borbi protiv sezonalnosti, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije radi bez predaha! 9. travnja  je u suradnji sa Županijskim biciklističkim savezom, predstavila i projekt „Biciklističke karte Dalmatinske zagore“, a mjesto na kojem je prezentacija održana, nimalo slučajno, atelier je renomiranog likovnog umjetnika Vaska Lipovca, čiji simpatični „Biciklisti“ krase oznake na već ucrtanim stazama.

IMG_5777

Čelni ljudi turizma i biciklizma regije – direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Joško Stella, te predsjednik biciklističkog saveza Splitsko-dalmatinske županije, Denis Špadina, izložili su projekt prisutnima uz svesrdnu pomoć Martina Čotara, predsjednika Hrvatskog biciklističkog saveza.

Rijeka Cetina AC

U izradi 180.000 kuna vrijedne „Biciklističke karte Dalmatinske zagore“ sudjelovali su i stručnjaci iz Istre koja na području cikloturizma uživa osobit renome, a čiju ponudu Splitsko-dalmatinska županija se sprema i nadmašiti!

IMG_5775

Od postojećih staza istaknutih na predstavljanju, očekuje se mnogo – da obogate i učine atraktivnijom turističku ponudu regije, te je kronološki prošire na predsezonu i posezonu. Na relaciji Dugopolje – Trilj – Sinj – Vrlika, uređena je 21 biciklistička staza ukupne duljine od 600 kilometara, a sve potrebne intervencije na njima bit će završene u narednih mjesec dana kada se očekuje i veliko promotivno otvaranje.

Biciklizam

Osim što će sve staze do tada dobiti adekvatnu signalizaciju i obilježja, veoma se vodi računa i o sigurnosnim standardima, pa su i PU Splitsko-dalmatinske županije dostavljeni odgovarajući pravilnici. Radom na informiranju svih sudionika u cikloturizmu nastoji se izbjeći preklapanje biciklističkih staza sa najfrekventnijim županijskim prometnicama, a zbog dosadašnje nehomogenosti biciklističkih karata i standarda, cilj je sistematizirati postojeće staze te napraviti plan po europskim mjerilima koji će važiti za cijelu županiju.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BICIKLISTI – vrlo tražena klijentela sa visokom platežnom moći

No, zbog čega je toliko bitno uskladiti ove staze sa europskim standardima? Prvi čovjek županijskog turizma, Joško Stella, objasnio je kako je riječ o veoma unosnoj turističkoj grani, ali i gostima visoke platežne moći, koji troše od 50 do 100% više nego ostali. Uz biciklističke staze potreban je i smještaj za cikloturiste, a na svemu bi trebala profitirati i obiteljska gospodarstva.

CA 1

O kakvom je tipu gostiju riječ, dodatno je pojasnio Denis Špadina – iako avanturistički nastrojeni, ljubitelji biciklizma izbjegavati će područja koja za njih predstavljaju bilo kakav rizik, te stoga ne zalaze u neuređene destinacije. Kako su to ljudi koji dva do tri puta godišnje kreću na desetodnevne cikloturističke avanture, spremni i produžiti svoj boravak te uživati u onome što sama destinacija pruža, oko njih se doista vrijedi potruditi, a standardizacija postojećih staza neizostavan je korak u tom smjeru.

Stella je istaknuo i manjak specijaliziranih agencija za prihvat cikloturista, koje su uglavnom strane, pa se posebno radi na tome da se animira, kako domaće agencije, tako i restorane i hotele koji su spremni primiti bicikliste. U tijeku su i prijave za Bike vodiče koji bi bicikliste uputili u prometnice i lokalitete, restorane i agroturizme, čija edukacija započinje također za mjesec dana te će biti sufinancirana od strane županije (polovicu iznosa od 1700 kn plaća kandidat).

CA6

ISTRA KAO DOBAR PRIMJER SA 700.000 cikloturista

Vrtoglave brojke najbolji su pokazatelj profitabilnosti ovog oblika turizma – u Istarsku županiju godišnje na sedam do deset dana samo zbog cikloturizma stigne oko 700.000 turista, koji svoje bicikle većinom voze po unutrašnjosti poluotoka.

IMG_5782
Simpatični „Biciklisti“ renomiranog likovnog umjetnika Vaska Lipovca, krase oznake na već ucrtanim stazama

Splitsko-dalmatinska županija nastojat će još ove godine dovršiti izradu 30 biciklističkih staza ukupne duljine od oko 1500 kilometara, koju se do kraja 2016. godine planira udvostručiti! Naime, u planu je uređenje još 40 biciklističkih staza ukupne duljine od više od 3000 kilometara. Istarski stručnjaci, zbog svog bogatog iskustva angažirani su i u pripremi „Biciklističke karte Dalmatinske zagore“, a Splitsko-dalmatinskoj županiji poželjeli bismo da pomno osmišljenim inicijativama na ovom polju nadmaše najbolje!

Hotspots.net.hr

Foto: Cetina adventure, Tz grada Sinja, Tz Splitsko – dalmatinske županije, Hot Spots[:en]With 1500 km of arranged cycling roads, by the end of the year, Central Dalmatia will be right behind Istra

Excellent news for all tourists and domestic cycling enthusiasts, and all those from Dalmatian Zagora who are in tourism business, or they are planning to be.

gradski izazov sinj

When it comes to activities for strengthening tourist offer and fight against seasonality, Tourist Board of Split-Dalmatian County is working 24-7! On  April 9, in cooperation with County’s cycling federation, it presented a project “Cycling Maps of Dalmatian Zagora”, and the place where the presentation was held, was not by chance and atelier of renown artist Vasko Lipovac, whose lovely “Cyclists” are decorating signs on already marked roads.

IMG_5777

Head people of tourism and cycling of the region, director of Tourist Board of Split-Dalmatian County, Jošo Stella, president of cycling federation of Split-Dalmatia County, Denis Špadina have presented the project with a great help of Martin Čotar, president of Croatian Cycling Federation. 

Rijeka Cetina AC

In creation of 180 000 kunas worth “Cycling Maps of Dalmatian Zagora” experts from Istra also participated, for Istra is especially renowned when it comes to cyclotourism , and Split-Dalmatian County is getting ready to outmatch its offer!

IMG_5775

A lot is being expected from the existing roads that were mentioned on the presentation – to enrich tourist offer of the region and make it more attractive, and to chronologically expand it to preseason and postseason.

On Dugopolje – Trilj – Sinj – Vrlika relation there have been 21 arranged cycling roads of 600 km of total length, and all the necessary interventions will be finished within the following month, when grand opening is expected.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Apart from getting all the adequate signalization, safety standards are also taken into serious account, so rule book was delivered from Split-Dalmatian County’s police department. The aim of informing all participants of cyclotourism is to attempt to avoid overlaps of cycling roads with most frequent County’s traffic roads, and due to the present inhomogeneity of cycling maps and standards, the aim is also to systematize existing roads and make a plan according to European standards that will be effective for the entire County.

CA 1

Cyclists- very appreciated clients with high purchasing power

But, why is it so important to coordinate all roads with European standards? Head man of County’s tourism, Joško Stella, explained that all this is about a very profitable tourist branch, but also about the guests with high purchasing power who spend 50-100% more than other guests. Apart from  cycling roads they also need accommodation, where family businesses should profit the most.

What kind of guests are in question was additionally explained by Denis Špadina – although having an adventurous spirit, cycling enthusiasts will avoid areas that present any kind of risk, so they don’t go to unarranged destinations. These are the people that two or three times a year set out on 10 days long cyclotourist adventures, ready to extend their stay and enjoy in what the destination has to offer. They are really worth the effort, and standardisation of existing roads is a key step in this direction.

CA6

Stella also mentioned the shortage of specialised agencies for cyclotourists accommodation, which are mostly foreign, so the work is being done to encourage them, as well as domestic agencies, restaurants and hotels to get ready for accommodating cyclotourists. Applications for Bike guides are being taken, who would direct cyclists to roads and localities, restaurants and agrotourisms. Their education starts in a month and will be co-financed by the County (one half of the price, 1700, will be paid by candidate).

IMG_5782

Istra as a good example with 700 000 cyclotourists

Great numbers are the best indicator of profitability of this form of tourism – in Istra County on a 7-10 days long vacation, only because of cyclotourism, 700 000 guests arrive per year, who ride their bike mostly through the heartland of peninsula.

Split-Dalmatia County will try to complete 30 cycling roads of 1500 km of total length, which is planning to be doubled by 2016! Namely, arranging 40 more cycling roads is being planned of more than 3000 km of total length. Istra’s experts, due to their rich experience have been engaged also in preparing “Cycling Maps of Dalmatian Zagora”, and to Split-Dalmatia County we wish to surpass the best in this field with carefully designed initiatives!

 

Hotspots.net.hr

Photo: Cetina adventure, Sinj tourist board , Split Dalmatia County tourist board, Hot Spots[:]

shares