Aktualno

Marco Polo – inspiracija koja živi stoljećima[:en]Marco Polo – centuries old inspiration that lives on

[:HR]Odvažnost, istraživačka znatiželja i pustolovni duh koji je spreman hrabro se otisnuti u nepoznato, krasili su jednog od najpoznatijih svjetskih putnika, trgovaca i istraživača Marka Pola, pa nas stoga i ne čudi žar kojim se vode polemike o tome gdje se rodio.
Raskošna i mistična talijanska ljepotica, Venecija, te naša prekrasna crna perla – otok Korčula, „otimaju“ se i dan danas za mjesto rođenja ovog iznimnog putopisca. Svako bi se mjesto voljelo dičiti povezanošću s ovim fascinantnim čovjekom koji je nesumnjivo bio ispred svog vremena, no ipak, sudeći prema jednom pisanom dokumentu koji datira iz 15. stoljeća i podacima iz matičnih knjiga koje bilježe i druge članove ove znamenite obitelji, ta čast pripada otoku Korčuli. Ukoliko vas vaš put tamo put nanese, ne propustite obići mjesto gdje se rodio jedan od najznamenitijih svjetskih putnika svih vremena, koji je kao malo tko ostavio značajnog traga u svijetu.

marcopolo-logo

Marko Polo rodio se u obitelji poznatih i priznatih trgovačkih putnika, koji su uživali iznimnu čast i poštovanje čak i mongolskog Kublaj-kana čiji su bili poslanici. Šezdesetih godina trinaestog stoljeća veliki je vladar zatražio od pape da mu pošalje učene ljude koji bi poučavali u njegovu Carstvu, i upravo će Marko 1275. godine zajedno sa svojim ocem i stricem doputovati u Kinu i postati jednim od kanovih pouzdanika. Sedamnaest godina potrajat će njegova služba, tokom koje će se upoznati sa običajima i jezicima tamošnjih naroda te proputovati Daleki Istok sve do Burme i Vijetnama. Prilika za povratak pružit će mu se 1292., te će potkraj 1295. ponovo stići u Veneciju. Ubrzo će sudjelovati u pomorskoj bitci mletačkih i đenovljanskih brodova pokraj Korčule, te biti bačen u tamnicu. No, njegovo će se zarobljeništvo pokazati plodonosnim, jer upravo je to razdoblje kada će čuveni putopisac imati vremena napretek da nanovo oživi i pisanom riječju ovjekovječi brojne dogodovštine, znanja i vještine, koje je prikupio tokom svog dugotrajnog boravka u istočnim zemljama.

korcula-tower

Iz tog će se zatočeništva roditi treća najčitanija svjetska knjiga nakon Biblije i Kur’ana – „Il Millione“, kojom će se kao vodičem služiti Kristofor Kolumbo i brojni drugi pustolovi onog vremena. Presudan utjecaj Polove knjige očituje se i u kartografiji – zemljopisne karte Dalekog istoka stoljećima su izrađivane baš po njegovu putopisu.

Trag koji je ostavio raznovrstan je i višestruk – prvi brod koji je oplovio svijet za manje od šest mjeseci diči se njegovim imenom, kao i venecijanski aerodrom, pa čak i specifične vrste ovaca opisane prilikom njegova prelaska planine Pamir; a znameniti nam je učenjak ostavio i leksičko naslijeđe – volio se služiti grandioznim riječima pa je od njegovog srednjeg imena Emilio izvedena preteča današnjeg izraza milijun.

korcula-fortress

fotografije:TZ grada Korčule[:en]Courage, curiosity and adventurous spirit ready to boldly go where no one has, adorned one of the world’s most famous travelers, merchants and explorers Marco Polo. Therefore we are not in the least surprised with the controversy over his birthplace, which is even nowadays the subject of debate between Venice, lavish and mysterious Italian beauty, and our gorgeous black pearl – island of Korčula. Any place would boast its association with this fascinating man who was undoubtedly ahead of his time.

Caravane Marco Polo 2

However, according to one 15th century written document and data from parish registers that include other members of this remarkable family, that honor belongs to the Korčula island. The house where he was born is a special tourist attraction – if your travels take you there, don’t miss to visit the birthplace of one of the most celebrated travelers of all time, which left a significant mark in the world.

Marco Polo was born in a family of known and recognized commercial travelers, who enjoyed an exceptional honor and respect even of the Mongol Kublai Khan and were his messengers. In the sixties of the thirteenth century, the great ruler asked Pope to send him erudite men who would teach in his empire, and it will be precisely Marco to arrive in China together with his father and uncle and become one of the Khan’s confidants. His attendance will last for seventeen years, during which he will become familiar with local customs and languages ​​and travel the Far East all the way to Burma and Vietnam. In 1292 he will take advantage of the opportunity to return to Venice and reach it late in 1295.

Marco polo caravane 1

Soon he will participate in the naval battle of Venetian and Genoa ships near Korčula and be thrown into prison. But his captivity will show fruitful, because in this period the famous traveler had plenty of time to revive and perpetuate by a written word his numerous adventures, knowledge and skills, which he accumulated during his long residence in the Eastern Countries. That will result in world’s third most read book after the Bible and the Qur’an – “The Million”, which will serve as a guide to Christopher Columbus and many other adventurers of the time. Crucial influence of Polo’s book is also reflected in cartography – maps of the Far East were made after his travelogue for centuries.

The mark that he left is varied and has many aspects – the first ship to sail around the world in less than six months proudly carries his name, as well as the Venice airport, and even specific types of sheep described during his crossing the Pamir Mountains. Famous scholar has also left us with some lexical heritage – the precursor of today’s expression million is derived from his middle name Emilio because of his habit of using grandiose words.

 [:]

shares