• hr

Južna blaga Dalmacije

Da je hrvatski jug u svojoj čarobnoj kompoziciji zaokružen kao  cjelovito remek djelo prirode, odavno znamo. Dubrovnik i njegova okolica, kao i glasoviti otoci u blizini, (Korčula, poluotok Pelješac, otoci Mljet,Lastovo, Vis i otoci dubrovačkog arhipelaga..),stoljećima privlače brojne putnike iz svih strana svijeta.
Turistička razglednica tako dobiva poseban biserni štih upravo na ovom dijelu Lijepe naše.

dubrovnik_sightseeing1

U nastavku donosimo nekoliko prirodnih znamenitosti uže dubrovačke okolice, koje iako poznate, nisu toliko razvikane. Nije ni čudno obzirom na pregršt dodatnih atrakcija samog područja koje redovno omamljuju turiste, (Dubrovnik, otoci Lopud, Lokrum, Šipan, zatim grad Korčula, otoci Vis, Lastovo, čudesni Mljet, mistični Pelješac), no navedene znamenitosti svakako su vrijedne vaše posjete.

Arboretum Trsteno

Spokojni sklad renesansnih vrtova i magična prirodna ljepota ovog mjesta redovito oduševljava posjetitelje ovog jedinog arboretuma na hrvatskoj obali. Osnovan je 1948 godine na ladanskom posjedu slavne dubrovačke plemićke obitelji Gučetić Gozze iz 15.stoljeća. U arboretumu su do danas sačuvane stabla lovora, eukaliptusa, palmi i raznog egzotičnog drveća i grmlja.
U proteklih 6 stoljeća, ovaj rajski vrt tako je postao dom za više od tri stotine različitih biljaka. Prostire se na površini od 25 hektara te uključuje povijesni renesansni perivoj s ljetnikovcem, povijesni maslinik i prirodnu vegetaciju šume hrasta medunca, alepskog bora i čempresa, vegetaciju makije i priobalne stijene. Arboretum posjeduje fontanu koja je sagrađena 1736 godine, nazvanu Neptunov zdenac sagrađen u čast bogu Neptunu.

Trstenofoto: TZ grada Dubrovnika

Baćinska jezera

bacina_lakes--942-420foto; dubrovniksungardens.com

Baćinska jezera su skup jezera u mjestu Baćina uz grad Ploče na desnoj (sjevero-zapadnoj) strani ušća rijeke Neretve u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Hrvatska). Površine 138 hektara jezera nisu velika, te su jako dobro sakrivena od pogleda zahvaljujući jedinstvenom položaju,smještena između strmih planina i morske strane. Nalaze se na pola puta auto cestom između Dubrovnika i Splita te ih većina putnika jednostavno previdi u vožnji do svog odredišta. A što je poprilična šteta obzirom na njihov poseban izgled i raskošno bogatstvo flore i faune.  Sva jezera obiluju slatkovodnom ribom, močvarnim pticama, jeguljama i patkama.  Jezera su doboka od 5  do 35 metara a gusti predio trski i mediteranskog bilja dodatno podcrtava atrakciju ove skrivene prirodne ljepote. Ukupno se sastoje se od šest povezanih  i jednog zasebnog jezera: Oćuša, Crniševo, Podgora, Sladinac, Vrbnik, Šipak i Plitko jezero.

Nacionalni park Mljet

Nacionalni park Mljet obuhvaća gotovo 5400 ha, uključujući i morski pojas 500m od obale, otočića i hridi, te tako zauzima otprilike trećinu otoka. Slana jezera, Malo i Veliko, najistaknutije su lokacije ovog područja.
Cijela površina Parka iznimno je bogata životom, a o važnosti njegove zaštite svjedoče i brojne endemske i ugrožene vrste. NP Mljet neće razočarati ni ljubitelje kulturne baštine, zahvaljujući svojim brojnim arheološkim nalazištima i nasljeđu predaka kojim odišu stara otočna naselja.
Benediktinski samostan smješten na jednoj od najljepših lokacija na ovim prostorima. Posjet Nacionalnom parku Mljet moguć je brodskom linijom iz Dubrovnika i sa Pelješca, te brojnim izletničkim brodovima sa Korčule, Hvara i Splita. Romantičari uživaju otkrivajući plaže i morske špilje u vožnji kanuom, a oni željni adrenalinskih izazova pridružuju se jesenskoj tradicionalnoj međunarodnoj triatlonskoj utrkci Mljet Half Ironman.

NPMljet.hr
foto:np-Mljet.hr

Za otok Mljet veže se još jedna atrakcija  – Odisejeva špilja ili Jama

Ova zanimljiva špilja se nalazi na južnoj obali otoka, kod Babinog Polja. U ljetnim mjesecima, oko podneva, kada sunčeva svjetlost prodire najjače na područje same špilje u moru se kreira čudesan spektar boja, posebno zanimljiv turistima te ljubiteljima istinskih prirodnih fenomena i fotografije.
Lokalna legenda kaže da je Odisej pri povratku iz Trojanskog rata, u blizini ovog mjesta doživio brodolom te se sklonio u sigurno područje ove špilje. Bajna nimfa Kalipso ga je tamo otkrila i „zarobila“ ga na punih sedam godina koliko je proveo u špilji opčinjen njenim čarima i magičnom ljepotom. Po naredbi bogova nakon dugih 7 godina ljubavnog zatočeništva, morao je biti oslobođen od (slatkih) okova.
Navodno je čak i Homer u svojoj Odiseji spomenuo taj događaj, opisavši špilju točno onakvom kakva je na Mljetu.

Stonske zidine-Ston

Ston
foto:TZO Ston

Ukupne dužine od oko 5.5 kilometara, te ojačane kulama i tvrđavama, stonske zidine pravo su skriveno spomeničko i kulturološko blago Dalmacije.
Smještene na otoku Pelješcu koji je udaljen 60 km od najbližeg velikog grada, Dubrovnika, te tako nepravedno zapostavljene zbog svoje nepristupačnosti, najslabije su posjećena lokacija u Europi s obzirom na svoj povijesni značaj. Njihova je gradnja otpočela 1333. godine, a najvažnija im, obrambena uloga, bila je trojaka: zaštita samog grada Stona, te unosne solane i uzgajališta školjaka kojima se žitelji i dan danas ponose.
Bogatstvo ove veličanstvene riznice kulture dovoljan je motiv za njen obilazak. Nakon dugotrajne i pažljive restauracije, Ston je 2009. posjetiteljima otvorio svoja vrata. No, osim obilaska zidina, svakako trebate kušati i stonske kamenice, za koje njihovi žitelji ponosno ističu kako su najukusnije na svijetu.

Dani-kamenica-2

 

South treasures of Dalmatia

We have always known that Croatian South, in its magical composition, present a complete piece of art. Dubrovnik and its surrounding, as wel as famous nearby islands (Korčula, Pelješac peninsula, islands of Mljet, Lastovo, Vis and Dubrovnik archipelago) have attracted numerous travellers from all over the world for centuries.
Tourist card thus gets a special pearly glow exactly on this part of our country. We bring you several natural sites of close Dubovnik’s surrounding, which, although familiar, are not that famous. This doesn’t surprise since there are so many other attractions which lure tourists every day ( Dubrovnik, Lopud, Lokrum, Šipan, city of Korčula, Vis, Lastovo, magnificent Mljet, mystique Pelješac), but they are also worth your visit.

dubrovnik_sightseeing1

Arboretum Trsteno

TZ-Dubrovnik

Serene harmony of renaissance gardens and magic natural beauty of this place delights visitors of the only arboretum on Croatian coast. It was established in 1948, on country estate of famous noble family Gučetić Gozze from Dubrovnik. In the arboretum laurel, eucalyptus and palm trees, together with various exotic trees and bushes have been kept until today.
In past 6 centuries this heavenly garden became home of more than three hundred different plants. It stretches on surface of 25 ha and it is composed of historical renaissance park with summer house, historical olive grove and natural vegetation of downy oak, Aleppo pine and cypress forest, and vegetation of bushes and coastal rocks. There is also a fountain that was built in 1736, called Neptune’s well, built in honour of god Neptune.

Trsteno

Baćina lakes

bacina_lakes-942-420

Baćina lakes are a group of lakes in place Baćina near Ploče town on the right ( N-W) side of Neretva delta in Dubrovnik-Neretva County. With surface of 138 ha, the lakes are not so big, and they are hidden between steep mountains and the sea side. They are located in the middle of the highway from Dubrovnik to Split, and most travellers overlook them. This is a pity, regarding their special appearance and luxurious wealth of flora and fauna. All lakes abound in fresh water fish, wetland birds, eels and ducks. Lakes are 5 to 35 m deep, and dense part of reed and Mediterranean herbs additionally emphasises the attraction of this hidden natural beauty. There are 6 connected lakes and one separate: Oćuša, Crniševo, Podgora, Sladinac, Vrbnik, Šipak and Plitko jezero.

National park Mljet

National park Mljet encompasses almost 5400 h, including 500 km of coastal area, islands and rocks, and thus occupies one third of the entire island. Salt lakes, Small and Big, are the most famous locations of this area.

The whole surface of Park is extremely rich with life. Of its significance testify numerous endemic and endangered species. NP Mljet will not disappoint cultural heritage enthusiasts either, thanks to numerous archaeological sites and ancestors heritage that can be sensed in old island’s settlements.

Benedictine monastery is situated on one of the most beautiful locations of this area. A visit to National Park Mljet is possible by ferry boat from Dubrovnik and from Pelješac, and numerous excursion boats from Korčula, Hvar and Split. Romantic souls can enjoy in discovering beaches and sea caves during a canoe ride, and those in search for adrenaline challenge can join traditional international triathlon race Mljet Half Ironman.

NPMljet.hr_-1024x514

There is one more attraction on Mljet – Odysseus Cave

 

This interesting cave is on south coast of the island, by Babino Field. During summer months, around noon, when sunlight penetrates the cave most intensely, miraculous spectre of colours is created in the sea, which is especially interesting to tourists and those who are in love with natural phenomenon and photographs.
Local legend says that Odysseus had a shipwreck in the vicinity of this place while coming back from Trojan War, and found safety in this cave. Gorgeous nymph Calypso discovered him there and captured him for 7 years, which he spent in this cave enchanted with her spells and magic beauty. As ordered by the gods, after 7 long years of love captivity, he had to be set free from (sweet) chains.
Allegedly, even Homer mentioned this event in his Odyssey, and described this cave exactly as it is on Mljet.

Ston Walls – Ston

Ston

With total length of 5.5 km, strengthened by towers and forts, Ston walls are a real hidden cultural treasure of Dalmatia.
Situated on Pelješac peninsula, which is 60 km away from Dubrovnik, they are unjustly neglected due to their inaccessibility and the least visited location in Europe, considering their significance. The construction began in 1333, and the most important, defence role had three points: to protect the city of Ston, salt works and shell farms, of which locals are proud of even today.
Richness of this magnificent treasury of culture is a motif enough for a visit. After a long and attentive restoration, Ston opened its doors to visitors in 2009. But, apart from visiting the walls, you should, by all means try Ston’s oysters, for which locals claim to be the tastiest in the world.

Dani-kamenica-2

Shares