Aktualno

Vukovar – grad koji želite zagrliti[:en]Vukovar –a city you want to embrace

[:HR]Posjetili smo Vukovar. Grad na rijeci, grad anđela, grad cvijeća, raskošnih stabala i grad rijeke Vuke. Grad raskrižja povijesnih pokrajina, istočne Slavonije i zapadnog Srijema.

2013_02_23_68_4742458_b

Za Vukovar doista vrijedi pravilo da se ništa o njemu ne može reći dok ga se ne posjeti. To je grad koji se osjeti svim srcem i emocijama i koji vas preplavi svojom nježnom i milom snagom odmah pri prvom susretu.

Adica

Priča o gradu heroju vrlo lako može ukliziti u patetiku a to nipošto ne želimo.
I bez nas je dovoljna činjenica da se ime tog grada toliko puta zlopotrijebilo u dnevno političke svrh da je prava šteta što svoju prepoznatljivost duguje većinom izvještajima središnjih dnevnika sa obljetnica pada Vukovara, Oluje ili sukoba s ćiriličnim pločama. Vukovar je više od toga.
Grad Heroj, grad prelijepe rijeke Vuke, grad čudesne prirodne okolice, izvrsne gastronomije, velikog turističkog potencijala i grad iznimno ljubaznih ljudi.

cvijeće Vukovar

Začarat će vas svojom neobičnom vizurom barokne ljepote i pogledom na ušće rijeke Vuke, brojnim znamenitostima te vrsnom gastronomijom koja je  jedan od ključnih aduta ovog kraja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vukovar je mjesto raskošne slavonske prirode. Park šuma Adica nalazi se svega 2 km od središta grada, te je omiljeno mjesto Vukovaraca za šetnju, rekreaciju i odmor.  U središtu Park šume otvoren je Eko etno klub sa sadržajima tradicijskih obrta, a uskoro će ponuda biti upotpunjena i ugostiteljskim djelom.

Park šuma Adica 2

Ne propustite posjetu dvorcu Eltz u kojem je smješten Vukovarski muzej.Gradski muzej Vukovar danas djeluje u kompleksu Dvorca Eltz koji će, kad bude u cijelosti obnovljen, biti jedinstveni muzeološko-galerijski, znanstveni i multimedijalni centar u kojemu će se čuvati i prezentirati kulturna baština kao element nacionalnog identiteta i kontinuiteta života na ovom području.
Jeste znali da je muzej 2013. godine osvojio prestižnu nagradu Anton Štifanić za poseban doprinos u razvoju turizma Republike Hrvatske?

Muzej Dvorac Eltz

Kulturna baština
Muzej Vučedolske kulture također je mjesto zanimljivih otkrića i fascinantnog naslijeđa regije. Jeste znali da se Vučedolski Orion smatra najstarijim europskim kalendarom?
Posuda s kalendarom pronađena je u Vinkovcima, na mjestu današnjeg hotela Slavonija. Četiri polja na koje je posuda podijeljena simboliziraju četiri godišnja doba, a pojedini znakovi koji se sustavno ponavljaju predstavljaju smjenu mjeseci.
Otkriće ovoga najstarijeg kalendara svjedoči o razvijenoj, visokoj civilizaciji i kulturi na ovim područjima prije više od pet tisuća godina.

 

vučedolski orion najstariji indoeuropski kalendarVučedolski Orion

Vukovarski nokturno – obavezno posjetiti

Memorijalni Vukovar ili Vukovarski nokturno je zbirni nazivnik pod kojim su objedinjena sva memorijalna mjesta u Vukovaru:

Mjesto sjećanja – Vukovarska bolnica 1991.g.
Spomen dom Ovčara
Masovna grobnica Ovčara
Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata
Centar Domovinskog rata
Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti
Križ na ušću Vuke u Dunav

2013_03_01_62_3253865_b

Posjetili smo groblje hrvatskih branitelja. Na ovom mjestu, standardno prepuni riječi, rečenica i općenito svega što dolazi s našim verbalnim prekomjernim paketom – ostali smo bez teksta.
Agonija boli, neshvatljivih zvjerstava i horora koje su prolazili stanovnici ovog herojskog grada, tu se transformirala u uzvišenu  mirnoću dostojanstvene boli. Nismo mislili da groblje može biti tako čudesno u svojoj tužnoj veličanstvenosti, ali doista jest. Prekrasno i dostojanstveno mjesto.

Groblje branitelja

I zatim 938 bijelih križeva. Ne možemo ništa napisati jer ne znamo kako izraziti riječima osjećaj koji nas je obuzeo.
Ali znamo da je ponekad razmak koji nas dijeli od tišine do suza, najbolje ostaviti praznim.

križevi

Ovčara. Masovna grobnica, mjesto poznato u cijeloj Hrvatskoj i šire. Mjesto gdje su ubijeni ranjenici i medicinsko osoblje iz vukovarske bolnice.

Ovčara memorijalni centar

Njih 263 duša. Spomen dom, otvoren 20. studenoga 2006, u hangaru gdje su prije 15 godina, oni koji su ovdje ubijeni, proveli svoje posljednje sate života.

Tipkovnica nema oznaku za suze.

Ovčara

Vukovarska bolnica. Danas je obnovljena no svakako posjetite njen podrum. Ako se odlučite posjetiti bolnički podrum, preporuka je pročitati svaku pločicu. Savjet- opskrbite se papirnatim maramicama, one su dio obavezne opreme za drugi put.

Bolnica Vukovar

Anegdota za kraj – na odlasku iz Vukovara to poslijepodne, zaustavila nas je jedna divna vrlo mlada djevojka/djevojčica od 15 godina godina koja se žurila prijateljima na rođendan a autobus joj je pobjegao.
Objasnila nam je kako doći do svih ovih mjesta koje smo poslije posjetili. Tiho i preobzirno je pitala nekoliko puta da li je problem da je vozimo,do autobusne stanice. Od 4 minute vožnje, ispričala se barem tri puta što nam smeta.

Cesta VukovarNismo mogle vjerovati da nešto tako pristojno, nježno i milo (tinejdžerskih godina) hoda ovim svijetom.
Nekako nam je ta djevojčica zaokružila cijelu priču. Ona je metafora onog svega onoga kako smo mi doživjele Vukovar.
Grad cvijeća,  grad anđeoskih krila i grad dobrih ljudi. I grad velikog turističkog potencijala.

2013_04_02_12_39715043_b

Grad kojeg želite čvrsto zagrliti.  I posjetiti ga opet.

Heart

foto: arhiv Turističke zajednice Vukovara i privatni album

Tekst: Anita Žuvela Hitrec

[:en]Dear readers,

We have dusted of one older, but always actual travel book. We were in Vukovar this spring. And we want to remind ourselves one more time of the fact that this town delighted us and we want to visit it again.

We visited Vukovar. A town on a river, a town of angels, flowers, luxurious trees and a town of Vuka River. A town on crossroads of historical regions, East Slavonia and Western Srijem.

2013_02_23_68_4742458_b

For Vukovar the rule that you can’t talk about it unless you’ve seen it really stands. This is a town that can be felt by heart, a town that overwhelms you with its gentle strength already at the first visit.

Adica

A story of the Hero Town can easily strand us on the rocks of pathetic, and we wouldn’t want that. The name of this town has been politically misused so many times, it’s indeed a shame that it owes its fame mainly to central news reports from anniversaries of its fall, Oluja military action or conflicts with Cyrillic panels.

Vukovar is much more than that.

Hero town, a town of beautiful Vuka River, magnificent nature, exquisite gastronomy, great tourist potential and exceptionally kind people.

cvijeće Vukovar

It will enchant you with its unusual baroque beauty and a view of Vuka River mouth, numerous sights and fine gastronomy which is one of the key advantages of this region.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vukovar is a place of luxurious Slavonia nature. Forest Park Adica is only 2 km away from town centre, and it is local’s favourite place for walks, recreation and relaxation. In the centre of Forest Park there is Eco-Ethno Club with contents of traditional crafts, and soon the offer will be complemented with catering segment.

Park šuma Adica 2

Make sure you visit Eltz Castle where Vukovar museum is situated. City Museum Vukovar operates in complex of Eltz Castle, which will, once completely renovated, be unique museum-gallery, scientific and multimedia centre where cultural heritage will be preserved as an element of national identity and continuity of life on this area.

Did you know that this museum won prestigious “Anton Štifanić” award for special contribution to tourism development in the Republic of Croatia in 2013?

Muzej Dvorac Eltz

Cultural heritage

Vučedol Culture Museum is a place of interesting discoveries and fascinating heritage of the region. Did you know that Vučedol Orion is considered to be the oldest European calendar?

A dish with calendar was found in Vinkovci, on the location of  today’s hotel Slavonija.

Four fields into which the dish is divided symbolise four seasons, while particular signs that are systematically repeated present the turn of months.

The discovery of the oldest calendar testifies of developed, highly civilised culture on this area, more than 5 000 years ago.

vučedolski orion najstariji indoeuropski kalendarVučedolski Orion

Vukovar’s nocturno – do not miss 

Vukovar Memorial or Vukovar Nocturno is a joint term for all memorial places in Vukovar: 

The Place of Remembrance – Vukovar Hospital 1991

Memorial Home Ovčara

Mass Grave Ovčara

Memorial Graveyard of Homeland War Victims

Homeland War Centre

Memorial Home of Croatian War Veterans on Trpinjska Road

The Cross on the Vuka to Dunav mouth

 

2013_03_01_62_3253865_b

We visited Croatian war victims’ graveyard. Here, otherwise abounding in words, sentences and generally everything that comes with our excessive verbal package – we were speechless.

Agony of pain, of incomprehensible atrocities and horrors through which the local people had to pass, transformed here into sublime serenity of dignified pain.  We had never thought that graveyard could be so miraculous in its sad magnificence, but it truly was.

Groblje branitelja

And then 938 white crosses. We can’t write anything down since the words can’t express the feelings that overwhelmed us.

But we know that sometimes the space that separates the silence from tears should be left empty.
.

križevi

Ovčara. Mass Grave, a place known to entire Croatia and further. A place where the wounded ones together with Vukovar’s hospital staff were slaughtered.

Ovčara memorijalni centar

Ovčara Memorial Centre

263 souls. Memorial Home, opened on 20 November 2006, in hangar where 15 years ago, they who spent the last moments of their lives were murdered.

Keyboard doesn’t have an emoticon for tears.

Ovčara

Vukovar Hospital. Today it is restored, but make sure to visit its basement. If you decide to do this, we recommend you to read each writing on plates..

Bolnica Vukovar

An anecdote for the end – as we were leaving Vukovar in the afternoon, a beautiful young

15-year-old girl who was in a hurry to make it to her friend’s birthday, and missed the bus, stopped us.

She had explained to us how to reach all the places we visited later. Quietly, and with too much concern, she asked us several times whether it was a problem to give her a ride to a bus station. In a 4 min drive she must have apologised at least three times to be bothering us.

Cesta Vukovar

We couldn’t believe that something so kind, gentle and nice (in teenage years) walks this world. This girl somehow rounded up the whole story. She is a metaphor of how we experienced Vukovar.

The town of flowers, angel wings and good people. And a town of great tourist potential.

2013_04_02_12_39715043_b

A town which you want to embrace tight. And visit again. And we certainly will, in short notice.

Heart

Photo: archive of Vukovar tourist board and private album of editor[:]

shares