Gastro

Turizam na otocima: Kako su zablistali naši dragulji?[:en]Tourism on Islands: What makes our pearls shine?

[:HR]Oni su ekskluzivni, uzbudljivi, znameniti, intrigantni, ukusni – a što je najbolje, sada smo od njih udaljeni tek kratkim letom hidroavionom.

Naravno, govorimo o jednom od najjačih aduta domaćeg turizma – našim otocima!

Donje Selo_1a

Možda vam se čini da im prečesto tepamo kao draguljima, biserima, perlama… no 1244 otoka, otočića, hridi i grebena naše zemlje upravo i asociraju na nakit koji resi našu čipkasto razvedenu obalu!

ADR-APPBOL-12

I baš kao što dragulj prelama svjetlost u bezbroj boja, tako je i mnoštvo naših otoka ove sezone otkrilo neko sasvim novo lice – ili pak dodatno ulaštilo ona već postojeća i dobro poznata. Donosimo vam listu otočkih superlativa – bilo da želite osmisliti svoj odmor, ili pak obogatiti ponudu svog mjesta, vjerujemo da će vam biti vrlo korisna!

01a

PREDSEZONE SU UZBUDLJIVIJE. Sve je više otoka podiglo svijest o tome koliko je sezonalnost pogubna za domaći turizam. Naravno, svi vole udarne ljetne mjesece kada se brodske linije užare od turista, ali gostu valja ponuditi kvalitetan sadržaj i van ljetne „špice“. Atraktivne gastro-manifestacije i razvijanje aktivnog odmora pokazale su se prokušanim formulama za uspjeh. Biser mora u Supetru? Gastro show u Novalji?

korcula-smokvica-grape

Kušanje čarobnih korčulanskih bijelih vina? Naši su otoci gastronomade i u predsezoni stavili na „slatke muke“, a ne mogu im odoljeti ni ljubitelji rekreacije – ponuda seže od velolučkih biciklističkih i trkačkih maratona kroz atraktivnu prirodu, preko bračkog brdskog biciklizma, pa do pašmanskog škrapinga!

10a

TURIZAM POPRIMA NOVE OBLIKE. Otoci prate turističke trendove u svijetu, a povratak čovjeka prirodi u ovo frenetično i stresno doba, jedan je od najpopularnijih u posljednje vrijeme. Sve se više pojavljuju, za moderne Robinzone idealne, kućice na osami, koje variraju u ekskluzivnosti – od tradicionalne starinske kuće sa autentičnim domaćim „štihom“, pa do otmjene vile u zabačenoj uvali sa wi-fi tehnologijom i bazenom!

a (7)

Organsko i ekološko na cijeni su čak i kada je riječ o materijalima od kojih su izgrađene, a osim robinzonskih kuća, pravi procvat doživjela su i stara autentična otočka sela. Uzmimo samo primjer Donjeg Sela na Šolti čije su se stare kuće adaptirale i obnovile, te se transformirale u prave „ljepotice“! Stara sela su ujedno i idealno okruženje za kušanje domaćih vina i specijaliteta, koji su najslađi upravo u izvornom ambijentu; a osim robinzonskog i ruralnog turizma „pojačanje“ su dobili i onaj vjerski i arheološki – naročito otkako je otok Brač atraktivnim biltenom popisao i sistematizirao svoju impozantnu sakralnu baštinu, koju čini čak 119 građevina!

903B4129

AUTENTIČNOST I TRADICIJA UVIJEK DOBRO PROLAZE. Da je oduvijek bilo važno gostu ponuditi nešto 100% lokalno i svoje, dokaz je ogromno zanimanje turista za otočke tradicije i običaje. Ako ste pomislili da su sinonim luksuza za njih zlatne slavine, prevarili ste se – elitni gost dolazi po proizvod koji ne može pronaći u svom mjestu stanovanja – po nešto autentično.

sve 006

Stoga ćete na stranim travel portalima pročitati kako su turisti najviše uživali u za nas naizgled jednostavnim aktivnostima kao što su pravilan način branja maslina, ili pak kušanje domaćeg meda sa saća koje su im priredili ljubazni domaćini! Dakako, iznimno su posjećene i tradicionalne pučke fešte – od slavlja mjesnih svetaca i smotri folklora, pa do božićnih i uskrsnih užanci!

Paška ovca

A-LISTA JE JOŠ DULJA. Ne fali na otocima ni luksuza, a tko bi se među elitnim destinacijama istaknuo, doli naš Hvar! Poduža lista globalnih celebritija, koja je do sada uključila kako najplaćenije holivudske zvijezde sedme umjetnosti, tako i planetarno popularne glazbenike te članove kraljevskih obitelji, sve je bogatija, a ove nam je godine došla i famozna G.I. Jane – bezvremenska Demi Moore, koja je nakon posjeta ništa manje ekskluzivnom Dubrovniku, skoknula malo do Hvara probati morske delicije! Ondje uistinu nikada ne možete znati, tko pije capuccino na stolu do vašeg!

Tekst: Hot Spots
Foto: arhiva turističkih zajednica, ECA, Maksim Bašić[:en]They are exclusive, exciting, famous, intriguing, delicious – and the best of all, we are only a hydroplane flight away from them.

Off course, we are talking about the biggest advantage of national tourism – our islands!

Donje Selo_1a

Maybe you think that we are exaggerating when we call them jewels and pearls…but 1244 islands, islets and rocks of our country remind us of a jewellery that decorates the lace of our shore!

ADR-APPBOL-12

And just as light refracts in a jewel in numerous colours, this season numerous islands have discovered their new faces – or at least polished their old and very famous ones. We bring you a list of our islands’ superlatives – whether you want to arrange your vacation, or enrich offer of your place, we believe it will be very useful!

01a

PRESEASONS ARE EXCITING. All the more islands have raised awareness of fatal consequences of seasonality for national tourism. Of course, everyone likes hot summer months when ferry lines get crowded with tourists, but a guest should be offered quality content outside high summer season as well. Attractive gastro-manifestations and development of active vacation proved to be great formulae for success. Pearl of the Sea in Supetar? Gastro Show in Novalja?

korcula-smokvica-grape

Tasting of magic Korčula’s wines? Our islands have attracted gastronomads, but recreation enthusiasts cannot resist them either – offer goes from Vela Luka’s cycling and running marathons through attractive nature, Brač’s hill cycling, to Pašman’s škraping!

10a

TOURISM TAKES NEW SHAPES. Islands are in step with world tourism trends, and the return of a man to nature in these frenetic, stressful times has been one of the most popular trends recently. There are all the more, ideal for modern Robinsones, isolated houses that vary in exclusiveness – from traditional old houses with authentic atmosphere, to modern villas in remote bay with Wi-Fi technology and a pool!

a (7)

Organic and ecologic are at price even when construction materials are in question, and apart from Robinson houses, authentic island villages have become very popular, too. For example, there is Donje Selo in Šolta where old houses have been renovated and adapted, and thus transformed into real ‘beauties’! Old villages are also ideal surrounding for tasting homemade wines and specialties, which are most delicious in their original ambience; and apart from Robinson and rural tourism, religious and archaeological have been also developed – especially since Brač listed and systematized its remarkable sacral heritage – composed of even 119 buildings!

903B4129

AUTHENTICITY AND TRADITION ALWAYS DO WELL. The fact that it has always been good to offer a guest something 100% local and original is proved by enormous interest of tourists for islands’ tradition and customs. If you think that golden taps are their synonym for luxury, you are wrong – elite guest comes for products he cannot find in his/her place – something authentic.

sve 006

Therefore, on foreign travel portals you can read that guests enjoyed the most in something we find simple as, for example, the right way of olive picking, or tasting homemade honey from honeycombs, all arranged by kind hosts. Off course, traditional folk festivities are exceptionally visited – from local patrons festivities and folklore festivals to Christmas and Easter customs!

Paška ovca

A – LIST IS EVEN LONGER. There is plenty of luxury on our islands, but who would stand out among elite destination but our Hvar! Long list of celebrities, which so far has included the best paid Hollywood stars, planetary popular musicians and members of royal family, is getting longer. This year famous J.I. Jane – great Demi Moore was there, who came to Hvar to try some sea delicacies after her visit to exclusive Dubrovnik! There you can really never know who drinks cappuccino next to your table!

Hot Spots
Photo: arhiva turističkih zajednica, ECA, Maksim Bašić[:]

shares